Fizisko personu maksātnespējas process

This post is also available in: English (English)

Zvērināts advokāts Raimonds Briedis laika posmā no 2009.gada līdz 2019.gadam ir uzkrājis neatsveramu pieredzi maksātnespējas procesu vadībā kā fiziskas personas, tā juridisko personu maksātnespējas procesu vadīšanā, tādēļ turpmāk dotie ieskati ir balstīti uz normatīvo aktu prasībām, tiesu praksi un personiskajiem novērojumiem.

Fiziskas personas maksātnespējas process ļauj personai izpildot zināmu laika posmu noteiktas prasības likumiskā veidā tikt atbrīvotam no neizpildītām saistībām neatkarīgi no to apmēra. Šobrīd Maksātnespējas likumā paredzētais minimālais slieksnis, kuram iestājoties personas var prasīt sevis atzīšanu par maksātnespējīgiem, ir 5000 euro  vai arī sakarā ar pierādāmiem apstākļiem personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniegs 10 000 eiro, kā to paredz Maksātnespējas likuma 129.panta pirmā daļa. Maksimālais neizpildīto saistību slieksnis un ierobežojums nepastāv. Turpat likumā ir norādīts, ka maksātnespējas process ir piemērojams arīdzan personai, kurai nav iespēju nokārtot parādsaistības, no kurām vismaz vienas parādsaistības pamatā ir neizpildīta blakus saistība vai solidāra saistība starp parādnieku un laulāto vai radinieku līdz otrajai pakāpei un neizpildīto saistību apmērs pārsniedz 5000 euro. Pēdējā raksturotā situācija attiecas uz t.s. ģimenes maksātnespēju, kurā vairākus ģimenes locekļus saista kopīgas neizpildītas parādsaistības. Tas gan neuzliek par pienākumu visiem ģimenes locekļiem iet tikai un vienīgi kopīgu maksātnespējas ceļu, bet gan dod šādu tiesību, tādēļ nebūs nepareizi, ja piem. no trijiem kopparādniekiem maksātnespējas procesu uzsāks tikai viens vai divi, nevis visi trīs.

Otrs kritērijs fiziskas personas maksātnespējas procesa uzsākšanai ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāja statusa esamība pēdējo 6 mēnešu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas. Fakts, ka persona ir bijusi bez pastāvīga darba vai spējusi veikt iemaksas budžetā no ierobežotas summas, nav izšķirošas nozīmes. Šeit svarīgi norādīt, ka fiziskas personas maksātnespējas process nav piemērojams individuālajiem komersantiem vai citādiem komersantiem.

Priekšnoteikums maksātnespējas procesa piemērošanai ir fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikuma un visu tā pielikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā pēc savas dzīvesvietas, valsts nodevas samaksa 70 euroapmērā, kā arī fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu (430 * 2 = 860 euro) apmērā speciālā Maksātnespējas kontroles dienesta kontā Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010), saņēmējs Valsts kase, kods: TRELLV22 maksājuma uzdevumā norādot “EKK F22010010 par fiz.pers. _____vārds____ ____uzvārds_____, pers. Kods _______ maksātnespējas procesa deposits”. Lūdzu Jūs ņemt vērā, ka norāde uz norēķina kontu ir ilustratīva un tapusi laikā, kad ir sagatavots šis materiāls, tādēļ pirms maksājuma veikšanas lūdzu pārliecināties par konta un EKK norādes atbilstību.

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

Bankrota procedūra sākas tieši ar maksātnespējas procesa pasludināšanu un tai sākoties iestājas pirmie noteikumi, kas parādniekam jāievēro, bet tajā pat laikā dod priekšrocības tiesības, kā to paredz Maksātnespējas likuma 134.pants, piemēram, tiek apturēta izpildu lietvedība lietās par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā, kas nozīmē, ka zvērinātam tiesu izpildītājam ir jāaptur visas pret parādnieku veiktās darbības. Tāpat likumā paredzēts, ka ar maksātnespējas procesa pasludināšanu apstājas aizdevuma (kredīta) lietošanas procentu pieaugums, likumisko procentu pieaugums, līgumsoda pieaugums (tajā skaitā procentos izteikta līgumsoda pieaugums), nokavējuma naudas pieaugums.

No ierobežojošiem faktoriem jānorāda, ka persona zaudē tiesības bez administratora piekrišanas biežāk kā reizi mēnesī slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu; tāpat tiek zaudētas tiesības bez administratora piekrišanas uzņemties jaunas parādsaistības kā arī ar maksātnespējas procesa pasludināšanu parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, kā arī ar viņa valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu (izņemot mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu), un šīs tiesības iegūst administrators.

Tātad, kā jau tika pieminēts, ar maksātnespējas procesa pasludināšanu tiek iecelts maksātnespējas procesa uzraugoša persona- administrators, kurš secīgi pārrauga procesu un ar kuru fiziskai personai ir pienākums sadarboties gan informācijas sniegšanā, gan dokumentu un mantas uzrādīšanā un nodošanā, gan citos aspektos. Maksātnespējas likuma 153.pantā ir paredzēts, ka nesadarbošanās ar administratoru paredz negatīvas sekas līdz pat Maksātnespējas procesa izbeigšanai, tādēļ pie šā pienākuma izpildes ir jāpieiet nopietni un ar pietiekamu rūpību.

Bankrota procedūras beigās parādniekam ir jāizstrādā un jāiesniedz administratoram saskaņošanai ar kreditoriem fiziskas personas saistību dzēšanas plāns. Pēc savas būtības saistību dzēšanas plāns ir dokuments, kurš, cita starpā, paredz kārtību, kādā turpmāko maksātnespējas periodu fiziska persona pārskaitīs ik mēnesi saviem kreditoriem noteiktu naudas summu.

Ja jums pēc izlasītā materiāla rodas kādi jautājumi, vai neskaidrības, lūdzu vaicājiet un mēs jums sniegsim kompetentu palīdzību, t.sk. sagatavojot
tiesai vai administratoram adresēto dokumentu projektus. Tālrunis informācijai 26304998.

Nosūtīt advokātam ziņu

Atzvani man
+
Atzvani man
Zvanīt
Directions
Atgriezties sākumā